top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_2007183149.jpg

แคนา

Trumpet Tree

ชื่อสามัญ:

Trumpet Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Dolichandrone serrulata

วงศ์:

BIGNONIACEAE

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About  : Trumpet Tree

ลักษณะของใบต้นแคนา จะมีใบเป็นใบประกอบแบบขนชั้นเดียว ใบมีรูปร่างคล้ายทรงรีหรือรูปไข่ โดยใบออกตรงข้ามกันประมาณ 3-5 คู่ โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ใบจะหยักคล้ายซี่ฟันตื้น และใบมีความกว้างประมาณ 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 6-16 เซนติเมตร ผิวใบด้านล่างจะมีขนสั้นๆ ปกคลุมอยู่ประปราย โดยใบจะมีสีเขียว ก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตรต้นแคนาจะออกดอกเป็นช่อกระจะสั้น ดอกมีขนาดใหญ่ คล้ายรูปแตรสีขาว ซึ่งจะออกดอกที่บริเวณปลายกิ่ง ดอกยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ในแต่ละช่อจะมีดอกอยู่ประมาณ 2-10 ดอก กลีบดอกแคนาค่อนข้างหนาและเหนียว โดยจะหุ้มดอกตูมปิดจนมิด เชื่อมติดกันเป็นหลอดโค้ง ปลายแหลม แต่เมื่อดอกบาน ส่วนปลายจะอยกออกเป็น 5 แฉก ดอกบานจะมีสีขาว ส่วนดอกตูมจะมีสีเขียว ดอกแคนาจะค่อยๆ บานออกทีละดอก ต้นแคนามีลักษณะการออกผลเป็นฝัก ในหนึ่งช่อจะมีประมาณ 3-5 ฝัก ลักษณะฝักแบนและโค้งงอ บิดเป็นเกลียว ซึ่งฝักจะมีสีน้ำตาลเมื่อฝักแก่จะแตกออก โดยมีความยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตร ด้านในฝักมีเมล็ดรูปสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ2-3 เซนติเมตร

bottom of page