top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_1257056059.jpg

มะเขือเทศสีดา

Seeda Tomato

ชื่อสามัญ:

Seeda Tomato

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Lycopersicon esculentum Mill

วงศ์:

Solanaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Seeda Tomato

ต้นทรงพุ่ม กึ่งเลื้อยลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุมจำนวนมาก ใบประกอบ เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 – 9 ใบ

ใบมีขนสีเขียว ช่อดอกแบบช่อกระจะเกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจำนวนประมาณ 5 – 10 ดอก

ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย

bottom of page