top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_1955485894.jpg

อินทนิล

Queen's crape myrtle

ชื่อสามัญ:

Queen's crape myrtle

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

วงศ์:

 LYTHRACEAE

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Queen's crape myrtle

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10 -25 เมตรเป็นไม้กึ่งผลัดใบถ้าขึ้นในที่แห้งแล้งจะผลัดใบ แต่ถ้าปลูกในที่ชุ่มชื้นจะไม่ผลัดใบโคนต้นไม้มีพูพอนบ้างลำต้นตรง แต่ไม่เปลามีกิ่งใหญ่แตก ออกตามลำต้นกิ่งล่างสูงจากพื้นดินไม่มากนักเรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมตามส่วนของลำต้นไว้เกือบหมดเหลือเพียงส่วนโคนต้นเล็กน้อยเท่านั้นต้นอินทนิลน้ำที่พบตามธรรมชาติในป่าทั่วๆไปจะมีเรือนยอดคลุมลำต้นเสียประมาณ 9 ใน 10 ส่วนของความสูงทั้งหมดเปลือกหนาสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อนและมักมีรอยด่างเป็นดวงสีขาวค่อนข้างเรียบไม่แตกเป็นร่องหรือมีรอยแผลเป็น

bottom of page