top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_706695808.jpg

กล้วยหอมทอง

Gros Michel

ชื่อสามัญ:

Gros Michel

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Musa acuminata (AAA Group) 'Gros Michel'

วงศ์:

Musaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Gros Michel

ลำต้น ลำต้นเทียมสูง 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมประมาณ 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมสีเขียวปนเหลือง มีประดำสีน้ำตาลเข้มหนา ด้านในสีชมพู ใบ ก้านใบสีเขียวอมหลือง มีร่องกว้าง โคนก้านใบมีปีกสีขมพู ปลี หรือดอก ก้านช่อดอกมขนอ่อน ลักษณะของใบประดับรูปไข่ ด้านบนสีแดงอมม่วง โคนกลีบด้านล่าง สีซีด ปลายใบประดับค่อนข้างแหลม ม้วนขึ้น การเรียงของใบประดับไม่ค่อยซ้อนกันมาก ดอกกลีบรวมใหญ่ สีขาว ปลายสีเหลือง กลีบรวมเดี่ยวไม่มีสี ก้านสั้น ผล ผลขนาดเล็ก รูปร่างผลทรงกระบอกค่อนข้างกลม ไม่มีเหลี่ยม กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายมีจุกเล็กน้อย ก้านผลสั้น เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อสีครีมอมส้ม รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด

bottom of page